00:00
00:00

રીચ ડૅડ પુઅર ડૅડ  in gujarati | undefined undefined मे |  Audio book and podcasts

Book Summary | 19mins

રીચ ડૅડ પુઅર ડૅડ  in gujarati

AuthorRJ Arpit
રીચ ડેડ પૂઅર ડેડ આ માત્ર કોઇ પુસ્તક નથી. આ બુક તમને પૈસા કમાવા માટેનો એક નવો માર્ગ બતાવે છે.મોટા મોટા બિસનેસમેન આવું તો શું કારે છે કે એ લોકો કરોડો રૂપિયા કમાય છે. આ બુક સમરી સિખવાડે છે ક પૈસા કમાવતા નથી, પણ પૈસા બનાવાય છે. શું તમે પણ ધનિક બનવા માંગો છો? તો ચાલો મારી સાથે આ ઓડિયો બુક ની સમરી માં જોડાઈ જાવ.
Read More
Listens79,692
9 Episode
Details
રીચ ડેડ પૂઅર ડેડ આ માત્ર કોઇ પુસ્તક નથી. આ બુક તમને પૈસા કમાવા માટેનો એક નવો માર્ગ બતાવે છે.મોટા મોટા બિસનેસમેન આવું તો શું કારે છે કે એ લોકો કરોડો રૂપિયા કમાય છે. આ બુક સમરી સિખવાડે છે ક પૈસા કમાવતા નથી, પણ પૈસા બનાવાય છે. શું તમે પણ ધનિક બનવા માંગો છો? તો ચાલો મારી સાથે આ ઓડિયો બુક ની સમરી માં જોડાઈ જાવ.