00:00
00:00

કિસ્મત  in gujarati | undefined undefined मे |  Audio book and podcasts

Story | 46mins

કિસ્મત  in gujarati

AuthorVarsha Bhatt (vrunda)
અંજલિ કોલેજમાં રાજ ને મળે છે અને સાથે જીવવા મરવાના સપના જોતી હતી ત્યાં અંજલિ ના પિતાએ તેના લગ્ન કરાવી દીધા રોહન સાથે, કિસ્મત સમજી રોહનને અપનાવી લીધો અને જીવન જીવવા લાગી પણ કિસ્મતને તો કાંઈક બીજું જ મંજુર હતું. શું છે અંજલિ ની કિસ્મતમાં જાણવા સાંભળો kuku fm
Read More
Listens5,453
17 Episode
Details
અંજલિ કોલેજમાં રાજ ને મળે છે અને સાથે જીવવા મરવાના સપના જોતી હતી ત્યાં અંજલિ ના પિતાએ તેના લગ્ન કરાવી દીધા રોહન સાથે, કિસ્મત સમજી રોહનને અપનાવી લીધો અને જીવન જીવવા લાગી પણ કિસ્મતને તો કાંઈક બીજું જ મંજુર હતું. શું છે અંજલિ ની કિસ્મતમાં જાણવા સાંભળો kuku fm