బలవంతుడు నాకేమని (Unity is strength) in telugu |  undefined मे |  Audio book and podcasts

Story | 14mins

బలవంతుడు నాకేమని (Unity is strength) in telugu

AuthorSuno India
అహం తో ప్రవర్తిస్తే దేహబలం ఉన్న పెద్ద ఏనుగును సైజ్ లో చిన్నవాడైన మావటి బుద్ధి బలం తో అదుపు చేసినట్లుగా ఈ కథలోని పక్షులు బలవంతుడైన వేటగాడి వలలో పడినప్పుడు చిన్నవైన బుద్ధిబలం తో తమ ప్రాణాలను కాపాడిన కథ (I am a man of strength. With an ego that does not count. The one who ridicules and behaves rudely with the weak will one day perish in the strength of the unity of those who think they are weak.)
Read More
Listens16
Details
అహం తో ప్రవర్తిస్తే దేహబలం ఉన్న పెద్ద ఏనుగును సైజ్ లో చిన్నవాడైన మావటి బుద్ధి బలం తో అదుపు చేసినట్లుగా ఈ కథలోని పక్షులు బలవంతుడైన వేటగాడి వలలో పడినప్పుడు చిన్నవైన బుద్ధిబలం తో తమ ప్రాణాలను కాపాడిన కథ (I am a man of strength. With an ego that does not count. The one who ridicules and behaves rudely with the weak will one day perish in the strength of the unity of those who think they are weak.)