રૂહ સાથે ઈશ્ક રિટર્ન in gujarati |  undefined मे |  Audio book and podcasts

Audio Book | 528mins

રૂહ સાથે ઈશ્ક રિટર્ન in gujarati

AuthorJatin
કબીર રાજગુરુ એક ફૅમસ લેખક જે એક હૉરર નોવેલ લખવા શિવગઢ પહુંચે છે ત્યાં એના જોડે અજીબ ઘટના ઘટે છે , એ ઘટના કબીર ની લાઈફના બહુ મોટા રહસ્યો થી જોડાયેલા હોય છે. ડર અને રહસ્યથી ભરેલી હોરર સસ્પેન્સ.
Read More
35 Episodes
Part114minsOct 28,2020

part 1

Part215minsOct 28,2020

part 2

Part314minsOct 28,2020

part 3

Part413minsOct 28,2020

part 4

Part514minsOct 28,2020

part 5

Part616minsOct 28,2020

part 6

Part714minsOct 29,2020

part 7

Part813minsOct 29,2020

part 8

Part913minsOct 29,2020

part 9

Part1014minsOct 29,2020

part 10

Part1115minsOct 29,2020

part 11

Part1214minsOct 29,2020

part 12

Part1314minsOct 29,2020

part 13

Part1415minsOct 29,2020

part 14

Part1516minsOct 29,2020

part 15

Part1614minsOct 29,2020

part 16

Part1714minsOct 29,2020

part 17

Part1818minsOct 29,2020

part 18

Part1912minsOct 29,2020

part 19

Part2014minsOct 29,2020

part 20

Part2114minsOct 29,2020

part 21

Part2215minsOct 29,2020

part 22

Part2313minsOct 29,2020

part 23

Part2411minsOct 29,2020

part 24

Part2515minsNov 16,2020

part 25

Part2614minsNov 16,2020

part 26

Part2714minsNov 16,2020

part 27

Part2814minsNov 16,2020

part 28

Part2916minsNov 16,2020

part 29

Part3016minsNov 16,2020

part 30

Part3114minsNov 16,2020

part 32

Part3215minsNov 16,2020

part 33

Part3314minsNov 16,2020

part 34

Part3420minsNov 16,2020

part 35

Part3521minsNov 16,2020

part 36

Details
કબીર રાજગુરુ એક ફૅમસ લેખક જે એક હૉરર નોવેલ લખવા શિવગઢ પહુંચે છે ત્યાં એના જોડે અજીબ ઘટના ઘટે છે , એ ઘટના કબીર ની લાઈફના બહુ મોટા રહસ્યો થી જોડાયેલા હોય છે. ડર અને રહસ્યથી ભરેલી હોરર સસ્પેન્સ.