పుత్రోత్సాహము (Proud father) in telugu |  undefined मे |  Audio book and podcasts

Story | 18mins

పుత్రోత్సాహము (Proud father) in telugu

AuthorSuno India
పిల్లలు పుట్టినప్పుడు తల్లితండ్రులు హ్యాపీ గా ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు.కానీ వారికి నిజమైన సంతోషం పిల్లల సాధించిన విజయం లేదా అభివృద్ధి నీ అందరూ గుర్తించి పొగిడితే కలుగుతుంది.ఈ కథలోని సురేందర్ తండ్రికి కలిగినట్లు. (Parents feel happy when their children are born. But their true happiness comes when the success or development of their children is recognized and praised by all.)
Read More
Listens4
Details
పిల్లలు పుట్టినప్పుడు తల్లితండ్రులు హ్యాపీ గా ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు.కానీ వారికి నిజమైన సంతోషం పిల్లల సాధించిన విజయం లేదా అభివృద్ధి నీ అందరూ గుర్తించి పొగిడితే కలుగుతుంది.ఈ కథలోని సురేందర్ తండ్రికి కలిగినట్లు. (Parents feel happy when their children are born. But their true happiness comes when the success or development of their children is recognized and praised by all.)