ડાર્ક સિક્રેટ  in gujarati |  undefined मे |  Audio book and podcasts

Audio Book | 47mins

ડાર્ક સિક્રેટ  in gujarati

AuthorAmisha
સાયન્ટિસ્ટ જેકબના સાત સાત ક્લોન બનાવ્યા છે. એમની પાસે દેશને માટે સિક્રેટ વેપન બનાવવાની ફોર્મ્યુલા છે.જુલી પણ એક ક્લોન જ છે. ક્લોન 7 ના ફેરફારની દુશ્મનો ને ખબર જ નથી. શું ક્લોન 7 . સિક્રેટ ફોર્મ્યુલા બચાવી સકશે??
Read More
6 Episodes
Part155secsNov 19,2020

promo

Part214minsNov 19,2020

part 1

Part32minsNov 19,2020

part 2

Part48minsNov 19,2020

part 3

Part59minsNov 19,2020

part 4

Part611minsNov 19,2020

part 5

Details
સાયન્ટિસ્ટ જેકબના સાત સાત ક્લોન બનાવ્યા છે. એમની પાસે દેશને માટે સિક્રેટ વેપન બનાવવાની ફોર્મ્યુલા છે.જુલી પણ એક ક્લોન જ છે. ક્લોન 7 ના ફેરફારની દુશ્મનો ને ખબર જ નથી. શું ક્લોન 7 . સિક્રેટ ફોર્મ્યુલા બચાવી સકશે??