సిరిదా వచ్చిన వచ్చున్ (Whenever fortune comes): శతక పద్య కథలు in telugu |  undefined मे |  Audio book and podcasts

Story | 15mins

సిరిదా వచ్చిన వచ్చున్ (Whenever fortune comes): శతక పద్య కథలు in telugu

AuthorSuno India
సంపద వచ్చినప్పుడు కొబ్బరి కాయలు లో నీరులా బావుంటుంది. కానీ ఆ సంపద కరి మింగిన వెలగ పండు లా ఎలా పోతుందో కథలో వినండి.
Read More
Listens4
Details
సంపద వచ్చినప్పుడు కొబ్బరి కాయలు లో నీరులా బావుంటుంది. కానీ ఆ సంపద కరి మింగిన వెలగ పండు లా ఎలా పోతుందో కథలో వినండి.