వినదగు నెవ్వరు చెప్పిన (Listen to everyone): శతక పద్య కథలు in telugu |  undefined मे |  Audio book and podcasts

Story | 11mins

వినదగు నెవ్వరు చెప్పిన (Listen to everyone): శతక పద్య కథలు in telugu

AuthorSuno India
ఎవరు చెప్పినా వినాలి.కానీ తొందరపడి ఎలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకోకూడదు.విన్నది నిజమా అబద్ధం అన్నది తెలుసుకుని అప్పుడు తగిన విద్ధం గా ఆక్ట్ చెయ్యాలి .అదెలాగో ఈ కథలో వినండి
Read More
Listens5
Details
ఎవరు చెప్పినా వినాలి.కానీ తొందరపడి ఎలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకోకూడదు.విన్నది నిజమా అబద్ధం అన్నది తెలుసుకుని అప్పుడు తగిన విద్ధం గా ఆక్ట్ చెయ్యాలి .అదెలాగో ఈ కథలో వినండి