మూర్ఖ స్నేహితులు (Foolish Friends) in telugu |  undefined मे |  Audio book and podcasts

Story | 8mins

మూర్ఖ స్నేహితులు (Foolish Friends) in telugu

AuthorSuno India
ఈశ్వరి ఆంటీ తన కథ లో స్నేహితుల ఎంపిక అదే సెలెక్ట్ చేసుకోవటం లో జాగ్రత్తగా ఉండాలని మూర్ఖులయిన కోతుల తో స్నేహం చేసిన పక్షి ,అడగందే సలహా చెప్పి ప్రాణాలు కోల్పోయిన కథలో చెప్పారు.వినండి. (Eshwari Aunty in this story talks about being careful in selecting friends. She tells a story about a bird that gets beaten for giving unsolicited advice to a group of monkeys.)
Read More
Listens12
Details
ఈశ్వరి ఆంటీ తన కథ లో స్నేహితుల ఎంపిక అదే సెలెక్ట్ చేసుకోవటం లో జాగ్రత్తగా ఉండాలని మూర్ఖులయిన కోతుల తో స్నేహం చేసిన పక్షి ,అడగందే సలహా చెప్పి ప్రాణాలు కోల్పోయిన కథలో చెప్పారు.వినండి. (Eshwari Aunty in this story talks about being careful in selecting friends. She tells a story about a bird that gets beaten for giving unsolicited advice to a group of monkeys.)