తొక్కుడు బిళ్ళ (Hopscotch) in telugu |  undefined मे |  Audio book and podcasts

Story | 15mins

తొక్కుడు బిళ్ళ (Hopscotch) in telugu

AuthorSuno India
పిల్లలు తమ బాల్యంలో ఆడుకునే తొక్కుడు బిళ్ళ ఆట గురించి తెలుసుకుందాం .అదే నండి ఇంగ్లిష్ లో hopscotch game గురించిన చారిత్రక విశేషాలు ,ఆట నియమాలు,ఆట ద్వారా పిల్లలకు చెప్పే విద్య, లెక్కలు, వర్ణమాల, పదాలు మరియు అనేకం నేర్పవచ్చని చెబుతోంది.  సంప్రదాయ ఆటలో అంతరార్థం వివరించే కథ వినండి (This is story about Hop Scotch game. We will learn about the history of Hopscotch, the rules of the game, the education of children through play, calculations, words and many more. Listen to the story that of this traditional game)
Read More
Listens4
Details
పిల్లలు తమ బాల్యంలో ఆడుకునే తొక్కుడు బిళ్ళ ఆట గురించి తెలుసుకుందాం .అదే నండి ఇంగ్లిష్ లో hopscotch game గురించిన చారిత్రక విశేషాలు ,ఆట నియమాలు,ఆట ద్వారా పిల్లలకు చెప్పే విద్య, లెక్కలు, వర్ణమాల, పదాలు మరియు అనేకం నేర్పవచ్చని చెబుతోంది.  సంప్రదాయ ఆటలో అంతరార్థం వివరించే కథ వినండి (This is story about Hop Scotch game. We will learn about the history of Hopscotch, the rules of the game, the education of children through play, calculations, words and many more. Listen to the story that of this traditional game)