తన కోపమే తన శత్రువు. (Your anger is your enemy): శతక పద్య కథలు in telugu |  undefined मे |  Audio book and podcasts

Story | 18mins

తన కోపమే తన శత్రువు. (Your anger is your enemy): శతక పద్య కథలు in telugu

AuthorSuno India
కోపం అనే గుణం ఎవరికి మంచిది కాదు దాని వల్ల ఇతరుల తో పాటు కోపగించి న వ్యక్తి  కూడా నష్టం ఎలా జరుగుతుందో బంగారు హంసలు కథలో వినండి.
Read More
Listens15
Details
కోపం అనే గుణం ఎవరికి మంచిది కాదు దాని వల్ల ఇతరుల తో పాటు కోపగించి న వ్యక్తి  కూడా నష్టం ఎలా జరుగుతుందో బంగారు హంసలు కథలో వినండి.