ఎప్పుడూ సంపద కలిగిన (Whenever you become wealthy): శతక పద్య కథలు in telugu |  undefined मे |  Audio book and podcasts

Story | 17mins

ఎప్పుడూ సంపద కలిగిన (Whenever you become wealthy): శతక పద్య కథలు in telugu

AuthorSuno India
ఎవరికైనా చాలా సంపద అనుకోకుండా వస్తె ఎక్కడనుండో అంతే సడెన్గా తెలిసీ తెలియని  వాళ్ళు చుట్టాలు స్నేహితులు అని వస్తారు.మనతో పాటు సంపద నీ అనుభవిస్తారు.దుబారా కారణంగా ఆ సంపద పోతే వచ్చిన వాళ్ళు అంతే సడెన్గా వెళ్ళిపోతారు అదెలాగో వినండి.
Read More
Listens12
Details
ఎవరికైనా చాలా సంపద అనుకోకుండా వస్తె ఎక్కడనుండో అంతే సడెన్గా తెలిసీ తెలియని  వాళ్ళు చుట్టాలు స్నేహితులు అని వస్తారు.మనతో పాటు సంపద నీ అనుభవిస్తారు.దుబారా కారణంగా ఆ సంపద పోతే వచ్చిన వాళ్ళు అంతే సడెన్గా వెళ్ళిపోతారు అదెలాగో వినండి.