શ્રીજી બાવની in gujarati |  undefined मे |  Audio book and podcasts

Podcast | 4mins

શ્રીજી બાવની in gujarati

AuthorBhakti
સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના નિત્ય નિયમ મા ની એક "શ્રીજી બાવની " છે. નિત્ય પઠન શ્રવણ થી ભગવાન ની ભક્તિ વધારે દૃઢ થાય છે.
Read More
Listens2,559
Details
સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના નિત્ય નિયમ મા ની એક "શ્રીજી બાવની " છે. નિત્ય પઠન શ્રવણ થી ભગવાન ની ભક્તિ વધારે દૃઢ થાય છે.