રૂહ સાથે ઈશ્ક in gujarati |  undefined मे |  Audio book and podcasts

Audio Book | 248mins

રૂહ સાથે ઈશ્ક in gujarati

AuthorJatin
. "કથાના નાયક હર્ષને એક આત્માથી પ્રેમ થઇ જાય છે. એ આત્મા જેને કોલેજના સત્યને બહાર લાવવામાં પોતાની જાન આપી દીધી. શું આ પ્રેમ શાકાર થશે? શું આ આત્માને મોક્ષ મળશે? કે પછી હર્ષ તેનો પોતાનાથી દુર જતી રોકી લેશે? આ તમામ સવાલોના જવાબ માટે સાંભળો 'રૂહ સાથે ઇશ્ક' Writer - જતીન.આર.પટેલ Rj - Jayendra"
Read More
17 Episodes
Part125secsAug 19,2020

Ruh sathe ishq Promo

Part216minsAug 19,2020

Part 1

Part314minsAug 19,2020

Part 2

Part416minsAug 19,2020

Part 3

Part515minsAug 19,2020

Part 4

Part616minsAug 19,2020

Part 5

Part716minsAug 19,2020

Part 6

Part819minsAug 19,2020

Part 7

Part915minsAug 19,2020

Part 8

Part1016minsAug 19,2020

Part 9

Part1117minsAug 19,2020

Part 10

Part1214minsAug 19,2020

Part 11

Part1317minsAug 19,2020

Part 12

Part1415minsAug 19,2020

Part 13

Part1515minsAug 19,2020

Part 14

Part1613minsAug 19,2020

Part 15A

Part176minsAug 19,2020

Part 15B

Details
. "કથાના નાયક હર્ષને એક આત્માથી પ્રેમ થઇ જાય છે. એ આત્મા જેને કોલેજના સત્યને બહાર લાવવામાં પોતાની જાન આપી દીધી. શું આ પ્રેમ શાકાર થશે? શું આ આત્માને મોક્ષ મળશે? કે પછી હર્ષ તેનો પોતાનાથી દુર જતી રોકી લેશે? આ તમામ સવાલોના જવાબ માટે સાંભળો 'રૂહ સાથે ઇશ્ક' Writer - જતીન.આર.પટેલ Rj - Jayendra"