કર્ણ ને શ્રેષ્ઠ દાનવીર કેમ કહેવાય છે? in gujarati |  undefined मे |  Audio book and podcasts

Story | 14mins

કર્ણ ને શ્રેષ્ઠ દાનવીર કેમ કહેવાય છે? in gujarati

Authorપ્રકાશ પટેલ "સાત્ત્વિક"
. એક જુની કહેવત છે કે આપણે એક હાથે દાન કરીએ તો તેની જાણ બીજા હાથને પણ ના થવી જોઇએ. દાન આપવું એ કોઇ મોટી સિદ્ધી નથી તેમ છતાં પણ કર્ણ શા માટે છે શ્રેષ્ઠ દાનવીર એ જાણવા માટે ખાસ સાંભળો 'કર્ણને શ્રેષ્ઠ દાનવીર કેમ કહેવાય છે?'
Read More
2 Episodes
Part18minsOct 06,2020

Part 1

Part25minsOct 06,2020

Part 2

Details
. એક જુની કહેવત છે કે આપણે એક હાથે દાન કરીએ તો તેની જાણ બીજા હાથને પણ ના થવી જોઇએ. દાન આપવું એ કોઇ મોટી સિદ્ધી નથી તેમ છતાં પણ કર્ણ શા માટે છે શ્રેષ્ઠ દાનવીર એ જાણવા માટે ખાસ સાંભળો 'કર્ણને શ્રેષ્ઠ દાનવીર કેમ કહેવાય છે?'