આવડતની ઓળખાણ in gujarati |  undefined मे |  Audio book and podcasts

Story | 8mins

આવડતની ઓળખાણ in gujarati

AuthorBhavin Kariya (BK)
. "બાળકો ખાલી ભણવા માજ હોશિયાર હોયે એવુજ માં બાપ ઈચ્તા હોયે છે. પણ જાણવાની કોશિશ ના કરે કે એમની અડવતાંડ બીજા માં સારી છે થયો એને પ્રોત્સાહન આપ્યે. વાર્તા માં જોયે કાવ્ય ના પાપા એના છોકરા ને સમજી શકે છે કે નઈ Script Writer : Bhavin Kariya Voiceover Artist : Urvi Gajjar"
Read More
Details
. "બાળકો ખાલી ભણવા માજ હોશિયાર હોયે એવુજ માં બાપ ઈચ્તા હોયે છે. પણ જાણવાની કોશિશ ના કરે કે એમની અડવતાંડ બીજા માં સારી છે થયો એને પ્રોત્સાહન આપ્યે. વાર્તા માં જોયે કાવ્ય ના પાપા એના છોકરા ને સમજી શકે છે કે નઈ Script Writer : Bhavin Kariya Voiceover Artist : Urvi Gajjar"