અફેકશન in gujarati |  undefined मे |  Audio book and podcasts

Audio Book | 716mins

અફેકશન in gujarati

AuthorKARTIK
એક તરફ છે કાર્તિક, નૈતિક,ધ્રુવ અને હર્ષ ની ગહેરી દોસ્તી અને બીજી બાજુ છે કાર્તિક અને સનમ નો ઊંડો પ્રેમ, જે પાંગર્યો સોનગઢ માં જ્યાં વીરજી ભાઈ અને ધનજી ભાઈ ની કટ્ટર દુશ્મની માં .કાર્તિક પણ જીદ પર આવી જાયી છે અને સનમ ને પામવામાટે કઈ પણ કરવા તૈયાર છે. હવે એક તરફ છે કાર્તિક અને સનમ નો પ્રેમ અને બીજી તરફ દુશ્મની કોણ જીતે છે જાણવા માટે સાંભળો આ વાર્તા
Read More
33 Episodes
Part131secsJul 25,2020

Promo

Part215secsJul 27,2020

Introduction

Part317minsJul 27,2020

Chapter 1

Part428minsJul 27,2020

Chapter 2

Part521minsJul 27,2020

Chapter 3

Part626minsJul 27,2020

Chapter 4

Part725minsJul 27,2020

Chapter 5

Part810minsJul 27,2020

Chapter 6

Part924minsJul 27,2020

Chapter 7

Part1022minsJul 27,2020

Chapter 8

Part1129minsJul 27,2020

Chapter 9

Part1230minsJul 27,2020

Chapter 10

Part1330minsJul 27,2020

Chapter 11

Part1429minsJul 27,2020

Chapter 12

Part1518minsJul 27,2020

Chapter 13

Part1629minsJul 27,2020

Chapter 14

Part1726minsJul 27,2020

Chapter 15

Part1819minsJul 27,2020

Chapter 16

Part1914minsJul 27,2020

Chapter 17

Part2027minsJul 27,2020

Chapter 18

Part2115minsJul 27,2020

Chapter 19

Part2217minsJul 27,2020

Chapter 20

Part2327minsJul 27,2020

Chapter 21

Part2417minsJul 27,2020

Chapter 22

Part2518minsJul 27,2020

Chapter 23

Part2629minsJul 27,2020

Chapter 24

Part2729minsJul 27,2020

Chapter 25

Part2816minsJul 27,2020

Chapter 26

Part2915minsJul 27,2020

Chapter 27

Part3027minsJul 27,2020

Chapter 28

Part3127minsJul 27,2020

Chapter 29

Part3213minsJul 27,2020

Chapter 30

Part3330minsJul 27,2020

Chapter 31

Details
એક તરફ છે કાર્તિક, નૈતિક,ધ્રુવ અને હર્ષ ની ગહેરી દોસ્તી અને બીજી બાજુ છે કાર્તિક અને સનમ નો ઊંડો પ્રેમ, જે પાંગર્યો સોનગઢ માં જ્યાં વીરજી ભાઈ અને ધનજી ભાઈ ની કટ્ટર દુશ્મની માં .કાર્તિક પણ જીદ પર આવી જાયી છે અને સનમ ને પામવામાટે કઈ પણ કરવા તૈયાર છે. હવે એક તરફ છે કાર્તિક અને સનમ નો પ્રેમ અને બીજી તરફ દુશ્મની કોણ જીતે છે જાણવા માટે સાંભળો આ વાર્તા